Met het opslaan van ammoniak en het produceren van waterstof, zet Gunvor Energy Rotterdam in samenwerking met Air Products Nederland de volgende stap naar duurzamere bedrijfsvoering. Het project is onderdeel van de transitie van Gunvor van een traditionele ‘grijze’ olieraffinaderij naar een groene energieproducent.

Al in 2020 startten Gunvor Energy Rotterdam en Air Products Nederland de eerste gesprekken voor een grootschalig project om ammoniak vanuit het Midden-Oosten naar Rotterdam te transporteren, het daar op te slaan en vervolgens om te zetten in waterstof. Erwin Goosen, directeur van Gunvor Energy Rotterdam: “Ammoniak heeft lange tijd niet tot de producten behoord waarmee wij werken, totdat we de waarde ervan als duurzaam én commercieel product gingen zien. Tijdens het verkenningsproces voor de bewerking van dit product, ontstond er een vruchtbare samenwerking met Air Products, een toonaangevend industrieel gasbedrijf. Het Gunvor-terrein in Europoort Rotterdam bleek voor dit project een gunstige strategische locatie voor de aanlanding, opslag en bewerking van de energiedrager ammoniak en verwerking tot waterstof.”

Kader

De nieuwe toepassing van ammoniak past in de ambitie van Gunvor Energy Rotterdam om ‘van grijs naar groen’ te gaan. Goosen: “Fossiele brandstoffen maken bij ons plaats voor schone, CO₂-neutrale energiebronnen. De verwerking en het gebruik van schonere energiebronnen vraagt om nieuwe technieken en processen en daarmee om nieuwe vergunningen en richtlijnen. En hier wringt de schoen. In onze optiek is de PGS12-richtlijn, de bestaande richtlijn voor het veilig opslaan en verladen van ammoniak, ook voor onze nieuwe toepassingsvorm van ammoniak zeer bruikbaar. De overheid heeft hier echter twijfels over, en is daarom bezig met een herziening van deze richtlijn. Voor de goede orde; veiligheid staat bij ons voorop en dus staan we open voor aanpassingen waarvan de overheid vindt dat ze nodig zijn. Maar duidelijkheid en snelheid in de regelgeving zijn hierbij wel cruciaal. Want op deze manier lopen alle projecten vertraging op en dus ook de energietransitie.”

PGS12-richtlijn

Om inzichtelijk te maken op welke onderdelen de PGS12-richtlijn aangepast kan worden, is er onder leiding van het Nederlands Normalisatie Instituut (NEN) recent een werkgroep opgericht met deelnemers uit industrie en overheid. Goosen: “De PGS12-richtlijn is oorspronkelijk opgesteld voor de kunstmestindustrie, waarvoor ammoniak één van de grondstoffen is. Waar in die toepassing sprake is van kleinschaligere opslag, is er in de nieuwe toepassing sprake van grootschalige opslag. De overheid wil de regelgeving voor nieuwe toepassing van ammoniak daarom strakker inregelen. Een belangrijk deel van de discussie gaat over hoe een veilige opslagtank vormgegeven moet worden. Aangezien wij al diepgaand onderzoek hebben gedaan naar het design van zo’n tank, hebben wij veel kennis over hoe veilige opslag gerealiseerd kan worden. Samen met andere vertegenwoordigers uit de industrie worden over deze en andere relevante onderdelen aanbevelingen opgesteld. Onze hoop is dat we op basis van onze aanbevelingen sneller uit de ontstane impasse komen. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven zorgt voor een zo veilig en efficiënt mogelijke energietransitie.”

Permits, power & people

Naast heldere regelgeving en vlotte vergunningverlening, zijn goede infrastructuur en voldoende geschoolde mensen essentieel. Goosen: “We zien dat de overheid moeite heeft met het grote aantal initiatieven dat nodig is om de energietransitie uit te voeren. Naast lacunes in de regelgeving en vergunningverlening, zien wij dat de infrastructuur in Nederland onvoldoende is uitgelegd om alle benodigde activiteiten in gang te zetten. Daarnaast is er een gebrek aan engineers en uitvoerend personeel om die de transitie mogelijk maken. Hierdoor worden fabrieken in het Verre Oosten gebouwd, waarna ze de producten verschepen naar Europa. Als je de fabrieken direct in Nederland laat bouwen, geef je de duurzame transitie hier vorm én verschaf je tegelijkertijd extra werkgelegenheid. De drie genoemde elementen, permits, power & people, zijn cruciale randvoorwaarden om tot innovatie te komen en de energietransitie te laten slagen.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief