biobrandstof
CO2 reductie
Klimaatakkoord

Benut het potentieel van de biobrandstoffen die nu al duurzaam beschikbaar zijn en vergroot het aanbod van duurzame brandstoffen. Alleen als aan die twee voorwaarden zijn voldaan kunnen biobrandstoffen bijdragen aan de transitie die nodig is voor het halen van de klimaatdoelen. Dat stelt voorzitter Bart Leenders van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen (NVDB). Leenders, tevens Vice President Production van  biodieselproducent Neste, waarschuwt dat deze transitie wordt bedreigd door restrictief beleid waardoor kansen die duurzame biobrandstoffen bieden onbenut worden gelaten.

Stel meer bruikbare grondstoffen beschikbaar  

Het concept Klimaatakkoord voorziet dat hernieuwbare brandstoffen, waaronder biobrandstoffen, ruim een kwart van de doelstelling voor de mobiliteitssector moeten realiseren. Op dit moment worden biobrandstoffen nog beperkt bijgemengd in benzine en diesel. Leenders legt uit dat voor de lange termijn wordt voorzien dat duurzame biobrandstoffen vooral worden ingezet voor het zware wegvervoer en de scheep- en luchtvaart. Om internationaal te kunnen voorzien in de vraag naar duurzame biobrandstoffen moeten meer bruikbare grondstoffen beschikbaar worden gemaakt, benadrukt de NVDB-voorzitter.

Restrictief beleid werkt vertragend

Gebruikt frituurvet is nu met afstand de belangrijkste grondstof voor biobrandstoffen die in Nederland worden ingezet. Deze grondstof wordt voornamelijk gebruikt voor de productie van FAME (biodiesel). De kostprijs van biobrandstoffen hangt sterk af van de prijs van de grondstof. Leenders stelt dat de grondstoffenbasis voor biobrandstoffen sterk moet verbreden, willen de klimaatdoelstellingen op betaalbare wijze kunnen worden gerealiseerd. Investeren in het beschikbaar maken van huidige en nieuwe duurzame grondstoffen is daarom hard nodig, benadrukt hij. “De groei van biobrandstoffen zal hoofdzakelijk komen van afval- en residustromen, zoals gebruikt frituurvet maar ook nieuwe afval- en residustromen.” Hierop wordt ook ingezet in het Klimaatakkoord. De concept-afspraken sturen ook aan op de beperking van bepaalde biobrandstoffen, zoals biobrandstoffen geproduceerd uit voedsel- en voedergewassen. Leenders: “Een restrictief beleid dat huidige investeringen van de sector niet beschermt en aanzienlijk strenger is dan Europa, werkt vertragend. Bovendien laat Nederland dan een belangrijke kans liggen om met deze biobrandstoffen op betaalbare wijze een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelen.” De NVDB-voorzitter stelt dat groei van biobrandstoffen uit afval- en residustromen juist kan worden versneld met een verstandige strategie voor verbreding van de huidige grondstoffenbasis.

Niet aansluiten bij EU-eisen werkt kostenverhogend

Leenders onderstreept dat de Nederlandse biobrandstofsector de Europese duurzaamheidseisen en de borging daarvan volledig ondersteunt. “De inzet van biobrandstoffen wordt gestimuleerd om klimaatdoelstellingen te realiseren. Dan moet wel worden aangetoond dat biobrandstoffen onderaan de streep klimaatwinst opleveren.” Dit wordt geborgd met de Europese eisen, die onlangs verder zijn aangescherpt. Volgens Leenders is het voor de sector van groot belang dat Nederland hierbij aansluit. “De bedrijven uit onze sector produceren voor een internationale markt en specifieke nationale duurzaamheidseisen werken kostenverhogend.” Op nationaal niveau kan wel worden overwogen om de inzet van bepaalde grondstoffen extra te stimuleren en om aanvullende afspraken te maken over monitoring van beschikbaarheid van biobrandstoffen en de borging van duurzaamheid. “Deze afspraken zouden een onderdeel kunnen zijn van de strategie om duurzame grondstoffen beter beschikbaar te maken.”

Meer aandacht voor kansen die biobrandstoffen bieden

Leenders vraagt om meer aandacht voor de kansen die biobrandstoffen bieden, omdat ook andere sectoren hiervan kunnen profiteren. Uit duurzaam geteelde gewassen voor biobrandstoffen kunnen bijvoorbeeld ook eiwitten worden gewonnen. “Deze eiwitten zijn aantoonbaar duurzaam en komen dankzij de biobrandstoffensector beschikbaar voor andere sectoren, zoals voor de productie van diervoeders.” Daarnaast produceren de producenten van biobrandstoffen ook andere duurzame eindproducten, zoals grondstoffen voor de chemie en materialen. Hiermee draagt de sector dus niet alleen bij aan verduurzaming van de transportsector, maar is het ook een aanjager voor nieuwe duurzame producten.

Stimuleer productietechnieken lange termijn-biobrandstoffen

Leenders benadrukt dat de investeringen in de biobrandstoffensector sterk afhangen van het overheidsbeleid. “Om de ontwikkeling van de sector te versnellen moet het beleid de huidige investeringen beschermen en een goed perspectief bieden voor het terugverdienen van nieuwe investeringen.” Volgens de NVDB-voorzitter zal als gevolg van de toenemende bijmenging de mix van verschillende biobrandstoffen veranderen. Ook zullen er meer ‘high blends’ op de markt komen die soms volledig uit duurzame biobrandstoffen bestaan. “De markt zal bepalen welke biobrandstoffen worden ingezet, maar de brandstoffenmix hangt sterk af van de criteria die de overheid stelt. Zo kennen wij momenteel een dubbeltellingsregeling voor bepaalde biobrandstoffen geproduceerd uit afval- of residustromen. Er gaan nu stemmen op om aan te sturen op CO2-reductie (van well-to-wheel).” Het overheidsbeleid moet volgens Leenders meer rekening houden met de stimulering van productietechnieken voor biobrandstoffen die op lange termijn een rol van betekenis vervullen, zoals voor de verduurzaming van zwaar wegvervoer, luchtvaart en scheepvaart. Deze sectoren blijven op de lange termijn afhankelijk van biobrandstoffen. Zijn bedrijf Neste investeert nu al in de ontwikkeling van Renewable Jet Fuel voor de luchtvaart. Onlangs heeft Neste een investering van 1,4 miljard euro aangekondigd in Singapore voor de productie van deze duurzame biobrandstoffen.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief