VEMOBIN is blij dat er een coalitieakkoord is. ‘Er zitten positieve elementen in, maar veel punten vragen nog wel veel uitwerking. En op sommige punten zijn we toch ook wel kritisch’, aldus Erik Klooster, directeur van de VEMOBIN.

Maatwerkaanpak

De VEMOBIN is blij met de aandacht voor het klimaatbeleid en meer specifiek de aandacht  voor de industrie binnen dat klimaatbeleid. De industrie kan in de komende periode zorgen voor een grote verduurzaming  waar heel Nederland van kan profiteren. De maatwerkafspraken die gemaakt worden met de top 10-20 juicht de VEMOBIN toe. ‘Ik ben blij dat het kabinet naar maatwerkafspraken toe wil. Ik denk dat de enige manier is voor de industrie om echt grote stappen te gaan zetten. Maar op dit punt zal nog wel veel werk moeten worden verricht. Ook om de maatregelen op tijd langs Brussel te krijgen’. Ook is de VEMOBIN blij met het besef dat er vanuit de overheid ook geleverd zal moeten gaan worden in de vorm van infrastructuur en dat daar ook voldoende budget voor lijkt te worden uitgetrokken.’

Verhoging van de marginale heffing

Op het verhogen van de CO2 heffing in de industrie is de VEMOBIN kritisch. ‘We weten op basis van de PWC speelveldtoets dat er sprake is van risico van weglek van werkgelegenheid en emissies  als gevolg van de Nederlandse CO2 heffing,” stelt Klooster. “Er wordt nu een verhoogd prijspad voorgesteld en daarvoor wordt een reductie van 4 Mton CO2 ingeboekt. Daar had wat ons betreft wel wat beter naar gekeken kunnen worden. In de praktijk worden de projecten gedreven door de mate waarin de onrendabele top tegemoetkoming uit de SDE++ wordt gehonoreerd en niet door de CO2 heffing. Wij hopen dat hier nadere analyse op zal plaatsvinden door PBL en dat dit specifiek wordt meegenomen in de volgende  speelveldtoets, want vermoedelijk komen individuele bedrijven hierdoor in de problemen zoals we ook al in de eerdere speelveldtoetsen hebben gezien.”

Oplopende bodemprijs ETS-prijs

Ook op het invoeren van de oplopende bodemprijs voor de ETS-prijs is de VEMOBIN kritisch. Erik Klooster: ‘Op zichzelf kan een dergelijke maatregel goed werken. Maar voor de industrie hebben we met de nationale CO2 heffing voor de industrie al een maatregel die in de praktijk als een minimum prijs werkt. Sterker nog, vanaf 2025 en verder is de NL strenger qua hoeveelheid en prijs dan de minimumprijs die in Duitsland wordt voorgesteld. Ons ontgaat het nut van deze maatregel voor de industrie. Wel zie ik met genoegen dat het kabinet deze minimumprijs met buurlanden wil overeenkomen. Dat is een verbetering in vergelijking met de wat geïsoleerde Nederlandse CO2 heffing voor de industrie.”

Klimaat en transitiefonds

De VEMOBIN is verder positief over de aangekondigde verhoging van de beschikbare middelen voor industriële verduurzaming en de verruiming van de mogelijkheden voor carbon capture and storage (CCS). Erik Klooster: “het kabinet plant voor 60% reductie, om 55% te halen. Daarvoor is CCS keihard nodig’.

Versnelling laadinfrastructuur

De VEMOBIN is ook verheugd met het voornemen van het kabinet om de ondersteuning van zero emissie voertuigen te koppelen aan een versnelling van de laadinfrastructuur en wil graag bijdragen aan de realisatie van stimulerend beleid. De laadinfrastructuur en waterstofvulcapaciteit moeten echt nog fors verbeterd worden om in 2030 waar te maken dat alle automobilisten met zero emissie auto overal in Nederland optimaal reisgemak ervaren. Erik Klooster: “onze leden willen hun stations graag inzetten voor de realisering van deze laadstructuur.”

Hernieuwbare brandstoffen

Tenslotte ziet de VEMOBIN tot haar genoegen dat het kabinet inzet op de bijmenging van extra duurzame biobrandstoffen en de stimulering van synthetische brandstoffen voor zowel luchtvaart als wegvervoer. Erik Klooster: “de leden van de VEMOBIN willen graag door het produceren van hernieuwbare brandstoffen de verschillende sectoren in staat stellen om hun CO2 reductieopgaven te realiseren.”

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief