Tankstations

Rotterdam, 8 november – Stichting CoFiZe (Collectief Financieel Zekerheidsfonds), de stichting die invulling geeft aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen voor ondergrondse opslagtanks voor motorbrandstoffen, kondigt vandaag aan dat het proces is gestart om stichting CoFiZe te herstructureren tot verzekeringsmaatschappij. In nauw overleg met De Nederlandse Bank is vastgesteld dat de huidige activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Deze activiteiten mogen niet zonder een door DNB verstrekte vergunning worden uitgeoefend. Zoals overeengekomen met DNB zal CoFiZe daarom een vergunning als verzekeraar aanvragen. De financiële zekerheidsstelling blijft gelijk. Op een verhoging van de bijdrage na, ter dekking van gestegen bedrijfskosten, brengt de herstructurering geen verdere verandering met zich mee voor aangesloten pomphouders. De verandering gaat in per 1 januari 2023

Stichting CoFiZe is op 30 juli 1997 opgericht door de brandstofbranche om invulling te geven aan de wettelijke verplichting om financiële zekerheid te stellen (Activiteitenbesluit milieubeheer art. 2.24). Deze zekerheid dient ter dekking van de aansprakelijkheid die voortvloeit uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het exploiteren van een tankstation. Op deze dekking kan beroep worden gedaan indien de wettelijk aansprakelijke niet in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen. DNB, heeft in 2021 na overleg met CoFiZe kenbaar gemaakt dat de activiteiten van CoFiZe kwalificeren als verzekeringsactiviteiten. Dit houdt in dat CoFiZe de verplichting heeft om een vergunning als verzekeraar aan te vragen. Als gevolg hiervan moet CoFiZe herstructureren. Dit proces is eind oktober, in overleg en met instemming van de brancheorganisaties die in het bestuur van CoFiZe vertegenwoordigd zijn, in gang gezet.

Het bestuur van CoFiZe heeft naar diverse alternatieven gekeken. De meest wenselijke en efficiënte oplossing is echter gebleken het zelf aanvragen van een vergunning als verzekeraar, in samenwerking met een reeds bestaande verzekeraar. Bij het kiezen van deze oplossingsrichting is specifiek gekeken naar een kosteneffectieve organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met de eisen die vanuit de wet- en regelgeving gesteld worden aan een verzekeringsmaatschappij. Het uitgangspunt blijft dat CoFiZe zonder winstoogmerk opereert en alleen het vanuit het Activiteitenbesluit milieubeheer aan haar opgedragen doel zal uitvoeren.

De bedrijfskosten zullen aanzienlijk stijgen als CoFiZe als verzekeringsmaatschappij gaat werken. In dit geval is CoFiZe genoodzaakt om de bijdragen van bij haar aangesloten pomphouders te verhogen. Deze verhoging is noodzakelijk om de toenemende kosten te kunnen dekken en voortaan, als CoFiZe N.V., de wettelijk verplichte assurantiebelasting à 21 % af te kunnen dragen. Concreet betekent dit dat de bijdrage voor pomphouders met een standaard risico wijzigt van 7,50 euro naar 35 euro per tank per jaar, met een maximum van zes tanks. Voor pomphouders met een verhoogd risico wordt in dit geval de bijdrage verhoogd van 102,50 euro naar 225 euro per tank per jaar.

Als u meer wilt weten, kunt u hier de veelgevraagde vragen downloaden.

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief