Herkenbaar en realistisch, zo kenschetst de Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie VEMOBIN in een eerste reactie het vandaag gepresenteerde hoofdlijnenakkoord van de beoogde kabinetspartners PVV, VVD, NSC en BBB. “We zijn positief over de geschetste voorstellen voor economie, klimaat en energie en we zijn uiteraard benieuwd naar de verdere uitwerking en uitvoering van het aanstaande kabinetsbeleid”, aldus directeur Erik Klooster van VEMOBIN.

Stabiel beleid, waarbij bestaande afspraken en klimaatdoelen worden gerespecteerd, is belangrijk voor de investeringsplannen van de Nederlandse industrie in het algemeen en van de raffinagesector in het bijzonder. De Nederlandse raffinaderijen staan immers aan de basis van de Nederlandse en Europese industrie en zij vervullen een sleutelrol bij het maken van bouwsteentjes voor de chemische industrie of het raffineren van (hernieuwbare) vloeibare brandstoffen.

Europees beleid moet volgens VEMOBIN leidend zijn, zodat de Nederlandse industrie zich kan handhaven in een competitieve Europese markt. “Wij delen het uitgangspunt van de formerende partijen dat er geen nieuwe nationale koppen op Europees beleid moeten komen. Wat dat betreft zijn we verheugd dat de aangekondigde verhoogde nationale CO2-heffing wordt teruggedraaid, zodat we meer in de pas lopen met Europese ontwikkelingen. Positief is ook dat investeringen in CCS en groene waterstof mogelijk blijven.” Het doorzetten van de maatwerkafspraken kan leiden tot goede afspraken tussen overheid en industrie om CO2 te verminderen en tegelijkertijd competitief te blijven. Dat het verbeteren van het vestigingsklimaat voorop staat, juicht VEMOBIN toe. Evenals de opvatting dat de Nederlandse industrie van groot belang is voor het nationale verdienvermogen.

Uitdagingen voor een nieuw kabinet ziet Klooster echter ook, en dan met name in de uitvoering: “Om de verschillende transities op het gebied van klimaat, energie en circulariteit mogelijk te maken is het evenwel van belang dat belangrijke randvoorwaarden voor de industrie worden gerealiseerd, zoals het aanpakken van netcongestie, hoge elektriciteitskosten en het versnellen van vergunningverlening. Wij blijven daarom graag meedenken met de formerende partijen en het aankomende kabinet op welke manier de voorgestelde maatregelen goed uitgewerkt en uitgevoerd kunnen worden.”

 

 

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief