Vanuit het niets werd Nieuw Sociaal Contract (NSC) bij de afgelopen verkiezingen een factor van belang in Den Haag. Wytske Postma houdt zich namens de nieuwe partij bezig met klimaat, energie en internationaal milieu- en klimaatbeleid in de Tweede Kamer. Wat kunnen we van haar verwachten als het gaat om industrie en klimaat?

Wytske Postma is zeker geen onbekende in het Haagse wereldje. Ze werkte voorheen onder meer als lobbyist voor ANWB en was directeur-bestuurder van stichting De Noordzee. In 2019 werd ze Tweede Kamerlid voor het CDA. Vorig jaar stapte ze over naar de partij van onafhankelijk Kamerlid Pieter Omtzigt. Belangrijke reden voor haar switch was naar eigen zeggen de nadruk op goed bestuur en bestaanszekerheid.

Op het gebied van klimaatbeleid is ze van mening dat Nederland op de juiste koers zit. Postma: ‘‘De afgelopen jaren zijn er significante stappen gezet, wat in mijn ogen een goede ontwikkeling is. We zijn nu in de fase van uitvoering, die het meest uitdagend is. Ik vind het als Kamerlid belangrijk dat wij de klimaatdoelen van Parijs halen en dat de gemaakte afspraken met de industrie, politiek en het bedrijfsleven worden nagekomen.’’

 

Hoe ziet u de toekomst van de industrie in Nederland?

‘‘Ik sta er positief tegenover. Ik heb zelf een achtergrond in bedrijfskunde, en geloof niet dat wij in Nederland alleen maar aan dienstverlening moeten doen. Voor mijn gevoel moet je altijd een mix van bedrijvigheid hebben, waarbij ook industrie hoort. Daarbij is het wel belangrijk om goed te kijken naar wat de effecten van de industrie op de leefomgeving zijn. Accepteren we die effecten of moeten ze gemitigeerd worden? Ik zie gelukkig een grondhouding bij de industriebedrijven van: dat gaan we met z’n allen gewoon doen. Ze zijn zich er tot in de diepste vezel van bewust dat, als zij niet meegaan in de transitie, ze geen bestaansrecht in Nederland meer hebben. Die motivatie vind ik echt heel mooi, en dat biedt veel perspectief en kansen.’’

 

Nederland wil op klimaatgebied graag vooroplopen in Europa. Is dat iets wat NSC ook ambieert?

‘’Absoluut, onze ambitie is om een leidende rol te spelen, vooral op gebieden waarin we uitblinken, zoals innovatie in windenergie en watermanagement. Nederland is ook actief bezig met ontwikkelingen in waterstoftechnologie. De vraag is echter of we onze leidende positie kunnen behouden.’’

 

Vindt u dat Nederland strengere beleidsmaatregelen mag opleggen dan de Europese norm, bijvoorbeeld een nationale CO₂-heffing?

‘‘Het is belangrijk dat we ons klimaatbeleid en maatregelen afstemmen binnen de EU. Een uniform speelveld is essentieel, dus EU-brede afstemming van prijzen en normen is nodig om verstoringen in de concurrentie te voorkomen. Dit helpt verschillen in nationaal beleid te overbruggen en zorgt ervoor dat we als één Europa optreden, vooral omdat investeringsbeslissingen vaak op EU-niveau worden genomen.’’


Bent u voorstander van extra subsidiëring van groene en blauwe waterstof?

‘‘Het belang van waterstof in onze energietransitie is groot, vooral voor industriële processen waar andere duurzame bronnen minder effectief zijn. Ondanks de hogere initiële kosten is waterstof essentieel voor het verduurzamen van sectoren zoals de raffinage-industrie. In mijn ogen mag de overheid een stimulerende rol spelen om een juiste balans te creëren tussen groene waterstof en het gebruik van blauwe waterstof als tijdelijke oplossing, in lijn met Europese richtlijnen. De industrie kan hierin een belangrijke rol spelen door waar mogelijk waterstof in te zetten in het raffinageproces. Ook dat is een vorm van verduurzaming.’’

 

NSC pleitte in haar partijprogramma voor een actievere deelname van de overheid in duurzaamheidsprojecten. Hoe weegt u het risico van mislukking?

‘‘Dit is precies waar de uitdaging ligt. Subsidies zijn soms nodig om de risico’s voor het bedrijfsleven om te investeren in duurzame energie te verlagen. Om eenzelfde reden kan de overheid partner worden in duurzame projecten. Vanuit mijn ervaring weet ik dat duidelijke afspraken van belang zijn over wie welke risico’s draagt. We moeten de energietransitie gezamenlijk aangaan, met het oog op leveringszekerheid en betaalbaarheid. Dit vraagt een verschuiving naar een actievere overheidsrol.’’

 

Wat is uw visie op het afbouwen van fossiele subsidies?

‘‘Het afbouwen van fossiele subsidies is een belangrijke stap in de richting van duurzame energievoorziening. De snelheid waarmee dit moet gebeuren, hangt af van een verscheidenheid aan factoren. Wat is haalbaar voor de industrie, welke alternatieve energiebronnen zijn er en wat doen andere landen? Naar het tempo waarin ze moeten worden afgebouwd, moeten we goed kijken. Snel genoeg om de klimaatdoelen te halen en op het juiste tempo om iedereen mee te krijgen.’’

Meer weten? Neem contact op.

VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief