Wij steunen het uitstootplafond voor wegverkeer

Zowel in het SER energieakkoord uit 2013 als in het klimaatakkoord van 2019 is een plafond van 25 Mt CO2 als doelstelling voor het wegverkeer opgenomen. Wij steunen deze doelstellingen. In het klimaatakkoord zijn vier specifieke sporen onderscheidden om deze doelstelling te behalen:

  1. Toename van het percentage hernieuwbare brandstoffen in wegverkeer.
  2. Elektrificering van personenauto’s (batterij en waterstof).
  3. Zero-emissie belevering van de binnenstad.
  4. Wijzigingen in de zakelijke mobiliteit en woon werkverkeer.

De VEMOBIN zet zich in voor hernieuwbare brandstoffen

Hernieuwbare brandstoffen vormen de duurzame oplossing bij (zwaar)vervoer waar elektrificatie lastig is, namelijk zwaar wegvervoer, lucht- en scheepsvaart. Deze duurzame brandstoffen werken hetzelfde op de motor, maar worden gemaakt uit plantmateriaal, CO2 en waterstof. Het Nederlandse raffinaderijcomplex kan de overstap naar hernieuwbare brandstoffen geleidelijk inzetten; met beperkte aanpassingen kan hernieuwbaar materiaal mee in bestaande raffinageprocessen. Een Europees samenhangend beleid en nationale inspanning is nodig om deze duurzame oplossing levensvatbaar te maken.

De VEMOBIN zet zich in voor implementatie van de Richtlijn hernieuwbare energie (RED2) om het aandeel hernieuwbare en biobrandstoffen te stimuleren. Onze leden dragen de verplichting een bepaald deel van geleverde diesel en benzine te vergroenen. Daarvoor zetten deze leden in op alle mogelijke vormen van duurzame energie voor vervoer, van elektriciteit, tot biobrandstoffen, tot fossiel met minder CO2 uitstoot (CNG LNG) en waterstof.

De VEMOBIN bepleit dat het beleid wordt geïmplementeerd door te sturen op de CO2 reductie van brandstoffen. Een instrument dat daarvoor in de regelgeving zit zijn de broeikasgaseenheden. De VEMOBIN bepleit dat dit systeem zo snel mogelijk wordt geactiveerd.

Dit kan het best op Europees niveau worden gerealiseerd met een Europese revisie van de brandstofrichtlijnen, die leidt tot samenvoeging van de RED 2 en FQD, zodanig dat alle ‘low carbon fuels’ en elektriciteit op well to wheel basis bijdragen aan CO2 reductie, naar voorbeeld van de Duitse implementatie van de RED2.

Tankstations als plek om te laden en waterstof te vullen

De regering streeft ernaar dat in 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s emissieloos zijn. Om deze consumenten te kunnen bedienen, zetten de leden van de VEMOBIN in op de realisatie van snellaadinfrastructuur en waterstofvulpunten langs de weg:

  • Op een snellader bij een knooppunt kunnen meer reizigers sneller laden dan op de laadpunten in de wijk;
  • Met snelladen bij het tankstation komt de elektrische transporteur verder dan de actieradius van één accu;
  • Niet alle huishoudens hebben een oprit, werkgevers leggen zelden aansluitingen neer bij elke parkeerplaats, tankstations maken elektrisch vervoer mogelijk voor iedereen;
  • Het tankstation is een ideale plaats om een waterstofvulpunt te situeren. Het hele terrein is ingericht op de omgang met gevaarlijke brandbare producten.

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief