ViaEnergie’s benadering voor ZZS

De ViaEnergie onderschrijft de noodzaak voor het terugdringen van ZZS-emissies naar lucht en water. Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS’en) zijn stoffen die een ernstig risico vormen voor de volksgezondheid. Het terugdringen van ZZS heeft al jaren de aandacht van bedrijven.

De ViaEnergie vind de kosteneffectiviteit van maatregelen belangrijk. In principe heeft aanpak bij de bron de voorkeur. Het is echter ook belangrijk om integraal de effecten van mogelijke ZZS maatregelen af te wegen: ZZS emissie naar de lucht kan in sommige gevallen alleen voorkomen worden door deze met aardgas te verbranden. Bij relatief lage ZZS emissies kunnen de bij de verbranding optredende CO2 emissies nadeliger zijn.

In 2019 hebben de ViaEnergie en haar leden volgens de minimalisatieverplichting uit het ABM (Activiteitenbesluit Milieubeheer) de ZZS en pZZS in de bedrijfsvoering van de leden geïnventariseerd. Hierover heeft Royal Haskoning-DHV in opdracht van de ViaEnergie een toelichting over de toegepaste methodiek geschreven.

Sluit aan bij Europse wet- en regelgeving

De ViaEnergie vindt dat de aanpak van ZZS behoort aan te sluiten bij de uitgangspunten van de Europese wetgeving. Op Europees niveau ligt kennis en kunde om ZZS binnen de Unie terug te dringen. De Europese REACH-verordening legt beperkingen op aan de productie, het gebruik en de invoer van bepaalde schadelijke stoffen. Bovendien definieert deze verordening ZZS op een andere manier dan Nederland doet, waardoor een ongelijk speelveld is ontstaan. De Industrial Emissions Directive (IED) verplicht lidstaten erop toe te zien dat bedrijven de best beschikbare technologie inzetten om ZZS’en te reduceren.

Maatregelen voor potentiele ZZS (pZZS)

Potentiële ZZS zijn stoffen die mogelijk voldoen aan de ZZS-criteria, maar waar nog nader onderzoek naar nodig is. De ViaEnergie is van mening dat er geen aanvullende maatregelen voor pZZS van bedrijven geëist kunnen worden gezien pZZS geen wettelijke status hebben. Nederlandse wet- en regelgeving erkent pZZS niet als categorie waar de bij ZZS behorende verplichtingen van toepassing zijn. Als stoffen op de pZZS-lijst staan wordt er volgens de REACH-wetgeving onderzoek naar gedaan. In 70% van de gevallen worden stoffen na onderzoek niet zorgwekkend bevonden volgens de Europese criteria

In het licht van de zorgplicht is de ViaEnergie voorstander om de aanwezigheid en mogelijke emissies van pZZS te inventariseren. Dit gebeurt in een 5-jaarlijkse cyclus.  Vervolgens kan worden beoordeeld of ze volgens de Europese regelgeving als ZZS moeten worden bestempeld. . In deze gevallen kunnen rechtstreeks andere emissie-eisen gaan gelden (op basis van Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit).

 

Meer weten? Neem contact op.

De brief aan de informateur

Regeerakkoord 2021

Duurzaam industriebeleid

Via duurzame industriepolitiek kan Nederland bijdragen aan de mondiale klimaatopgave én haar eigen verdienvermogen vergroten. De brief beschrijft wat er volgens de VEMOBIN nodig is in het Nederlandse regeerakkoord van 2021 zodat deze transitie slaagt.

Naar de brief
Duurzaam industriebeleid
VEMOBIN Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte
van de ontwikkelingen

Meld je aan voor onze nieuwsbrief